1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Pharma Industry Publishing AB (Pharma Industry), Org. Nummer 556559-0758, Tyra Lundgrens väg 6, [email protected] , samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Pharma Industry tillhandahåller tjänster i anslutning till din anmälan till oss och besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Pharma Industry Publishing AB är personuppgiftsansvarig för Pharma Industry behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, ta del av våra tjänster eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Pharma Industry samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och besöker Pharma Industrys webbplatser. Informationen som samlas in från dig behövs för att Pharma Industry ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker Pharma Industrys webbplatser eller/och anmäler dig till att prenumerera på Pharma Industrys nyhetsbrev gäller följande kring insamling av personuppgifter

Prenumeranter
• Epost
• Förnamn
• Efternamn
• Arbetsplats
• Befattning

Besöker webbplatser
• IP-adress och information om din användning av Pharma Industrys webbplatser enligt cookies text.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är besökare på Pharma Industrys webbplatser

Pharma Industry behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Pharma Industry dina personuppgifter i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som besökare på våra webbplatser.

6. Grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1  Pharma Industry behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.2 I vissa fall kan Pharma Industry ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål   Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  • Geografisk information
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Pharma Industry och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post Intresseavvägning
  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  • Geografisk information
  • IP-adress,  logginformation
Så länge vi har rätt att lagra dessa uppgifter enligt ditt godkännande.

8. Profilering

8.1 Pharma Industry gör inte profilering utifrån dina personuppgifter.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Pharma Industry kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Pharma Industrys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Pharma Industry sparar personuppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren väljer att prenumerera på nyhetsbrev/tidning.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Pharma Industry kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att hantera utskicket av nyhetsbrev.

Pharma Industry kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Pharma Industry lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda denna informationen i syfte att genomföra den leverans av Pharma Industrys nyhetsbrev samt distribution av tidningar.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Pharma Industry om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Pharma Industrys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Pharma Industry kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Pharma Industrys leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Pharma Industry vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Pharma Industry kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Pharma Industry har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Pharma Industry kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Pharma Industry innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Pharma Industry [email protected]

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Pharma Industry har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Pharma Industry ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
13.2 Pharma Industry kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
13.3 Du har rätt att av begära
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller
ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

13.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.6 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för nyhetsbrevsutskick har du alltid rätt att invända mot sådan hantering genom att använda ”avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet.

13.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
[email protected]

08-570 10 520
PHARMA INDUSTRY PUBLISHING AB
Tyra Lundgrens väg 6
134 40 Gustavsberg